Regulamin

                                                       REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
                                                                           POŁUDNIE SIĘ ROZWIJA


                                                                                       I DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty mają następujące znaczenie:
1.Regulamin – niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego POŁUDNIE SIĘ ROZWIJA
2.Organizator – Izba Gospodarcza Ziemi Myślenickiej  z siedzibą w  Osieczanach 106 , zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie pod numerem
KRS 0000353855.
3.Program – Program Lojalnościowy POŁUDNIE SIĘ ROZWIJA organizowany w okresie od 01.12.2013 roku.
4.strona Programu –  strona http://www.igzm.pl/program-lojalnosciowy
5.IGZM – Izba Gospodarcza Ziemi Myślenickiej w Osieczanach 106, 32 – 400 Myślenice  (woj. małopolskie).
6.Biuro Programu – biuro Organizatora znajdujące się w Osieczanach 106.
7.Uczestnik – osoba która dobrowolnie bierze udział w Programie zgodnie z Regulaminem, z którym się zapoznała i akceptuje jego treść.
8.deklaracja uczestnictwa – deklaracja przystąpienia do Programu przez Uczestnika, wypełniana przez Uczestnika.
9.karta Uczestnika typu PREMIUM – karta wydawana Uczestnikowi, służąca do identyfikacji uczestnika oraz upoważniająca do rabatów przewidzianych dla danego segmentu uczestników.
10.karta Uczestnika typu STANDARD - karta wydawana Uczestnikowi, służąca do identyfikacji uczestnika oraz upoważniająca do rabatów przewidzianych dla danego segmentu uczestników.
11.Rabat – zniżka na usługi i towary oferowane przez  partnerów programu.
12.partner Programu – podmiot oferujący / realizujący daną usługę lub towar
13.osoba trzecia – osoba inna niż Uczestnik

                                                                            II POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Wyłącznie Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie, w tym prawa i obowiązku Uczestnika, korzyści wynikające z uczestnictwa w Programie oraz obowiązki Organizatora.


2.Program przeznaczony jest dla przedsiębiorców, pracowników przedsiębiorców partnerów  oraz kontrahentów przedsiębiorców partnerów Izby Gospodarczej Ziemi Myślenickiej.


3.Uczestnikiem Programu może być wyłącznie osoba, która ukończyła 18 lat w momencie doręczania Organizatorowi wypełnionej deklaracji uczestnictwa i posiada pełną zdolność co czynności prawnych.


4.Biuro Programu jest czynne od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach od 7.30 do 15.30, kontakt: tel. 12 312 73 10, mail: biuro@igzm.pl


5.Organizator posiada wyłączne prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Organizator powiadomi Uczestników za pośrednictwem ogłoszenia zamieszczonego na stronie Programu oraz dostępnego do wglądu w Biurze Programu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w dniu wskazanym przez Organizatora, ale nie wcześniej niż w dniu dokonania w/w ogłoszeń.

                                                                         III PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU

1.Przystąpienie do udziału w Programie jako Uczestnik następuje po wypełnieniu deklaracji uczestnictwa i doręczeniu jej Organizatorowi – zgodnie z postanowieniami Regulaminu.


2.Wypełnienie deklaracji uczestnictwa musi zostać dokonane:
a)w całości,
b)czytelnie,
c)w języku polskim,
d)zgodnie z postanowieniami deklaracji i stanem faktycznym,
e)podpisane osobiście przez Uczestnika.
W sytuacji wypełnienia deklaracji uczestnictwa niezgodnie z Regulaminem, Organizator ma prawo odmowy przyjęcia danej deklaracji, co jest równoznaczne z niedopuszczeniem danej osoby do uczestnictwa w Programie.


3.Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Organizatora – pisemnie lub mailem na adres Biura Programu, o każdej zmianie danych zawartych w deklaracji uczestnictwa.


4.Warunkiem wydania Uczestnikowi karty Programu, jest wcześniejsze doręczenie  Organizatorowi deklaracja uczestnictwa wypełnionej zgodnie z Regulaminem.


5.Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dostarczenie jej Organizatorowi jest równoznaczne:
a)z przystąpieniem przez daną osobę jako Uczestnik do Programu;
b)z wyrażaniem przez dana osobę zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora lub wybrany przez Niego podmiot danych osobowych danej osoby dla celów uczestnictwa w Programie oraz dla celów marketingowych i informacyjnych związanych z działalnością IGZM, zgodnie z postanowieniem zawartym na deklaracji uczestnictwa;
c)zapoznaniem się przez dana osobę z Regulaminem i wyrażeniem zgody na jego postanowienia;
na co podpisując deklaracje uczestnictwa dana osoba/Uczestnik wyraża zgodę.


6.Deklarację uczestnictwa należy doręczyć Organizatorowi wyłącznie w Biurze Programu.

 


7.Z chwilą doręczenia Organizatorowi deklaracji uczestnictwa, Organizator na wniosek Uczestnika wyda Mu kartę Programu.


8.Karty Programu są wydawane w 2 opcjach.
A)     Karty typu PREMIUM – karty  imienne, uzupełniane przez Organizatora imieniem i nazwiskiem     Uczestnika w chwili wydania ich Partnerowi
B)    Karty typu STANDARD – karty  wydawane Uczestnikom programu którymi mogą być pracownicy i kontrahenci Partnera


9.Karta Programu nie może być przeniesiona/przepisana na osobę trzecią, ani nie może być używana przez osobę trzecią.


10.Karta Programu nie jest kartą kredytową ani płatniczą.


11.Kartę Programu PREMIUM jest wydawana Partnerowi nieodpłatnie.


12.Karta Programu STANDARD jest wydawana odpłatnie zgodnie obowiązującym  cennikiem kart dostępnym w Biurze Programu.


13.Każdy Partner i Uczestnik może otrzymać tylko jedna kartę Programu, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

                                                                                  IV KORZYSTANIE Z RABATÓW

1.Korzystać z rabatów  można  wyłącznie po przystąpieniu do Programu.


2.Uczestnik lub Partner mogą korzystać z rabatów udzielanych przez pozostałych partnerów w sposób nieograniczony w okresie działania Programu zgodnie z tabelą rabatów umieszczoną na stronie programu.


3.Rabaty są przyznawane na wniosek Partnera lub Uczestnika, zgłoszony najpóźniej w momencie wydawania paragonu z kasy. Jeżeli Uczestnik w momencie wydawania paragonu nie posiada karty Programu lub z innych względów nie udostępnił jej obsłudze kasy – nie otrzymuje rabatu.


4.Rabaty przypisane do danej karty Programu upoważniają Uczestnika lub Partnera do korzystania z ofert rabatowych wszystkich pozostałych Partnerów .


5.Rabaty za dokonane zakupy usług Partnera nie mogą być rozliczane na karcie Programu na podstawie później okazanego paragonu.


6.Uczestnik nie ma prawa do odstępowania rabatów osobie trzeciej. Powyższe nie wyklucza możliwości uzyskania przez Uczestnika lub Partnera rabatów w przypadku nabycia usług Partnera dla kilku osób na podstawie jednego paragonu.


7.Rabatów nie można przenosić z jednej karty Programu na inną kartę Programu.


8.Organizator ma prawo do zakwestionowania i unieważnienia Rabatów udzielonych na kartę Programu  dla osób trzecich.


9.Na wniosek obsługi kasy Partnera lub Organizatora, Uczestnik jest zobowiązany pokazać do wglądu dokument potwierdzający jego tożsamość.


10.Rabaty są przyznawane wyłącznie za zakup usług Partnera po cenach regularnych tj. nie uwzględniających promocji, dodatkowych rabatów czy upustów, o ile takie w danym momencie są stosowane u Partnera. Rabatów nie można łączyć innymi promocjami, rabatami czy upustami.


11.Rabaty są przyznawane na zakupy dokonywane przez osoby indywidualne i firmy zrzeszony w IGZM po cenach regularnych, o których mowa w postanowieniu powyżej, zdanie pierwsze. Rabatów nie można stosować do zakupów dokonywanych po cenach promocyjnych, ustalonych z rabatem, czy też cenach indywidualnie ustalonych dla danej osoby.  

 
12.Rabatów z dwóch lub więcej kart Programu nie można łączyć.


13.Z rabatów można korzystać zgodnie z Regulaminem według tabeli rabatów zamieszczonych na stronie organizatora.  Rabaty nie podlegają wymianie na gotówkę lub usługi świadczone przez Organizatora. Uzyskanie Rabatów może nastąpić wyłącznie w trakcie obowiązywania Programu.
 

                                       V ZNISZCZENIE, USZKODZENIE, UTRATA LUB  WYGAŚNIĘCIE
                                                              WAŻNOŚCI KARTY PROGRAMU


1.Uczestnik zobowiązany jest dbać o zachowanie karty Programu w należytym stanie umożliwiającym jej odczyt, w szczególności odczyt kodu kreskowego.


2.Karta Programu, która uległa zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie z jakiegokolwiek powodu (np. zgubienie, kradzież) nie podlega wymianie. Organizator nie ponosi szkody (z wyłączeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa) za szkody Uczestnika wynikłe z zniszczenia, uszkodzenia lub utraty karty Programu. Powyższe nie wyklucza wydania Uczestnikowi na jego wniosek nowej karty Programu.


3.Ważność karty Programu wygasa z chwilą zakończenia Programu. Oferowane rabaty nie przechodzą na następną edycję Programu.

                                                                       VI RABATY I ICH WYKORZYSTANIE

1.Rabaty  zamieszczone są w stronie internetowej Programu w tabeli na podstronie każdego Partnera z uwzględnieniem podziału na karty STANDARD i PRWEMIUM. Rodzaj i ilość dostępnych Rabatów są aktualizowane w każdą środę o godzinie 15.00. Wysokość rabatów i zakres usług obejmujących rabaty określa załącznik do Regulaminu.


2.Rodzaj i ilość Rabatów zamieszczonych na stronie internetowej mogą ulec zmianie. Organizator ma prawo wycofania poszczególnych Rabatów z katalogu z 7 (siedmio) dniowym wyprzedzeniem. Zmiany w katalogu Rabatów nie stanowią zmiany Regulaminu i nie wymagają powiadomienia o nich Uczestnika.


3.Rabaty są udzielane po dokonaniu  zgłoszenia. Za ważne zgłoszenie uważa się zgłoszenie spełniające łącznie następujące warunki:
a)Okazanie przez Uczestnika Karty Programu w momencie dokonywania transakcji zakupu w punkcie sprzedaży Partnera  ;
b)zgłoszenie przedstawicielowi Partnera przed dokonaniem zakupem chęci skorzystania z przysługującego Rabatu

4.W przypadku braku możliwości udzielenia Rabatu (z jakiegokolwiek powodu) Partner poinformuje o tym Uczestnika w chwili dokonywania przez Uczestnika zgłoszenia chęci zakupu. W takiej sytuacji Uczestnik ma prawo poinformować Organizatora o w/w fakcie w formie zgłoszenia drogą telefoniczną , mailową lub osobiście w Biurze Programu.

                                                                                   VII REKLAMACJE

1.Wszelkie reklamacje, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, w tym w szczególności  dotyczące przyznania lub nie Rabatów winny być zgłaszane Organizatorowi przez Uczestnika niezwłocznie po zaistnieniu danej sytuacji. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przełożenie przez Uczestnika swojej karty Programu oraz paragonu za zakupione usługi. Reklamacje takie należy zgłaszać osobie upoważnionej w Biurze Programu lub mailem na adres Biura Programu.


2.Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od momentu złożenia danej reklamacji.


3.Wszelkie reklamacje dotyczące jakości Usług lub Towarów oferowanych prze Partnera programu, Uczestnik jest zobowiązany składać bezpośrednio do partnera Programu, który oferuję daną Usługę lub Towar.


4.Organizator nie udziela, żadnej gwarancji na zakupione Usługi lub Towary w ramach PROGRAMU.

                                                VIII ZAKOŃCZENIE, ZAWIESZENIE PROGRAMU
                                                          I UTRATA STATUSU UCZESTNIKA


1.W przypadku istotnej zmiany warunków gospodarczych, w szczególności wystąpienia inflacji wyższej niż 15 % w skali roku lub znaczącego wzrostu średnich cen detalicznych na rynku w zakresie usług tego samego rodzaju co oferowane w ramach PROGRAMU (wzrost o ponad 15 % w stosunku do cen na dzień rozpoczęcia Programu) Organizator  może czasowo zawiesić realizację Programu informując o tym Uczestników za pomocą ogłoszeń zamieszczonych na stronie Programu  z 7 (siedmio) dniowym wyprzedzeniem.


2.Organizator może w dowolnym czasie zdecydować o zakończeniu Programu informując o tym Uczestników za pomocą ogłoszeń zamieszczonych na stronie Programu z 7 (siedmio) dniowym wyprzedzeniem.


3.Po zakończeniu Programu z Rabatów nie można korzystać .


4.Organizator ma prawo pozbawić Uczestnika prawa do udziału w Programie, gdy dany Uczestnik:
a)nie przestrzega Regulaminu,
b)podejmuje działania lub dopuszcza się nadużyć sprzecznych z prawem, zwyczajem lub zasadami współżycia społecznego,
c)podał nieprawdziwe dane podczas wypełniania/doręczania deklaracji uczestnictwa.


5.Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia Uczestnika w prawie do udziału w Programie, co do którego podejmie uzasadnione podejrzenia popełnienia działań wskazanych w punkcie powyżej. Zawieszenie następuje po przeprowadzeniu przez Organizatora postępowania wyjaśniającego, o którym Uczestnik zostanie zawiadomiony mailem na adres wskazany w deklaracji uczestnictwa. Uczestnik ma prawo składania wyjaśnień w toku postępowania wyjaśniającego.


6.Uczestnik może w każdym czasie, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, zrezygnować z uczestnictwa w Programie. Rezygnacja musi być złożona pisemnie lub mailem. Wysłanie rezygnacji mailem jest ważne pod warunkiem, iż rezygnacja została wysłana z adresu wskazanego przez Uczestnika w deklaracji uczestnictwa.


7.Rezygnacja Uczestnika z udziału w Programie oznacza rezygnację Uczestnika ze wszelkich korzyści, zarówno obecnych jak i przyszłych.


8.Rezygnacja Uczestnika z udziału w Programie nie jest równoznaczna z wycofaniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych.


9.Wycofanie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału w Programie.

                                                                         IX DANE OSOBOWE

1.W przypadku przetwarzania danych osobowych danej osoby/Uczestnika:
a)będą one przetwarzane przez Organizatora lub podmiot któremu Organizator powierzy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
b)Organizator lub podmiot, któremu zostanie powierzone przetwarzanie danych osobowych zastosuje niezbędne środki bezpieczeństwa przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
c)przetwarzanie danych osobowych będzie dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;


2.Udostępnienie przez Uczestnika swoich danych osobowych Organizatorowi ma charakter całkowicie dobrowolny. Jednakże odmowa podania lub udostępnienia danych osobowych przez Uczestnika jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia przez Uczestnika w Programie.


3.Dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione partnerom Programu w celu realizacji Programu, na co Uczestnik wyraża zgodę.


4.Dane osobowe podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002 roku, Nr 101, Poz 926 z późn.zm.).


5.Każda osoba/Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania w dowolnym czasie.


6.Każda osoba/Uczestnik w każdej chwili ma prawo wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych musi nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


7.W przypadku, gdy dana osoba/Uczestnik nie zawiadomi Organizatora o jakiejkolwiek zmianie swoich danych, Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienia lub zaniechanie spowodowane brakiem aktualizacji danych przez dana osobę/Uczestnika.

                                                                 X POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, w sytuacji, gdy jest to spowodowane siła wyższą lub nastąpiło z przyczyn leżących po stronie danej osoby/Uczestnika, osób trzecich albo innych podmiotów.


2.W sytuacji podania przez Uczestnika nieprawidłowych lub fałszywych danych w celu wyłudzenia Rabatu, Organizator zastrzega sobie prawo użycia wszelkich dostępnych środków, zgodnie z obowiązującym prawem, w celu  pociągnięcia Uczestnika do odpowiedzialności karnej oraz naprawienia poniesionej przez Organizatora szkody.